1. Navn
Foreningens navn er Erhvervsantropologerne (herefter kaldet EA). I international sammenhæng Business Anthropologists in Denmark.

2. Hjemsted
Foreningens officielle hjemsted er pt. Allerød.

3. Formål
EA er et medlemsdrevet netværk, der har til formål at holde arrangementer af en sådan karakter og med et sådan tema, at disse bidrager til at holde medlemmerne opdateret indenfor de nyeste metoder, teorier og praksisrelaterede forhold, der har relevans for akademikere, der arbejder anvendt. Da netværket er for medlemmer forankret i praksis, kan arrangementer foregå i et samspil med mange andre fag (som fx organisation, kommunikation, o.l.).

Hovedvirket er at sikre en fortsat viden- og erfaringsudveksling mellem medlemmerne og et arrangementsniveau, der bidrager til opdatering af medlemmernes teoretiske og metodiske faglighed. Derudover ønsker EA at udvide forståelsen blandt danske virksomheder og institutioner for og anerkendelsen af kvalitative metoder til at løse sådanne problemer og problemstillinger, der berører og involverer mennesker.

4. Aktiviteter
Formålet for EA kan opfyldes gennem afholdelse af møder, kurser, konferencer, tilbud af studierejser, erfa-grupper, projektgrupper, forskning, publikationsvirksomhed, elektronisk formidling – i høj grad baseret på medlemmernes ønsker, vurderinger og indsats.

5. Medlemskab
EA er et netværk, der er åbent for antropologer, sociologer, kultursociologer, -geografer samt øvrige akademikere, der har en lignende baggrund i metode OG som arbejder anvendt. At være medlem indebærer, at medlemmet ønsker at være med til at fremme formålet og betaler et årligt medlemskontingent som bidrag til foreningens virksomhed.

Såvel enkeltpersoner som foreninger, institutioner, virksomheder og lignende kan blive optaget som medlemmer.
Medlemskab følger kalenderåret. Ved indmeldelse midt på året nedsættes kontingentet forholdsmæssigt.
Bestyrelsen fastsætter optagelsesproceduren for nye medlemmer. Proceduren skal godkendes af generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan fratage medlemskabet fra et medlem, der ved sin adfærd skader EA s formål og anseelse, eller som trods flere anmodninger ikke betaler sit kontingent. En sådan afgørelse skal træffes ved to tredjedeles flertal i bestyrelsen (se §6).

EA s første bestyrelse fremsætter forslag til kontingentets størrelse og til evt. gradueringer efter personligt medlemskab og virksomheds-/organisationsmedlemskab.
Endvidere stiller bestyrelsen forslag til, om der skal etableres særlige kontingenter og medlemskaber for studerende etc.

6. Bestyrelse
EA ledes af en bestyrelse på 4-8 medlemmer, som udpeges af medlemmerne ved valg på den årlige generalforsamling. En normal valgperiode er to år. Desuden vælges op til fire suppleanter. Ved stemmelighed vejer formandens ord dobbelt. EA vil søge at opnå en samarbejdsaftale med en relevant institution eller et relevant firma bl.a. ad hensyn til møde- og arrangementslokaler. Såfremt en sådan aftale opnås, vil denne institution have en fast repræsentant i bestyrelsen ud over de valgte medlemmer.

Bestyrelsen vælger selv af sin midte sin formand og fastlægger en forretningsorden. Bestyrelsen varetager ledelsen af EAs anliggender og råder over foreningens midler. Selskabet tegnes af formanden alene, men principielle afgørelser og større økonomiske forpligtelser skal vedtages på et bestyrelsesmøde. Der tilstræbes dog størst mulig fleksibilitet, således at ingen aktiviteter bremses på grund af formelle regler og strukturer.

Den først valgte bestyrelse får som opgave at fastlægge bestyrelsens funktioner (formand, næstformand, kasserer, etc.) og etablere regler for, hvad der skal foretages, hvis et bestyrelsesmedlem er nødt til at fratræde inden for sin valgperiode – herunder vurdere behovet for valg af suppleanter.

Den først valgte bestyrelse får som opgave at etablere nærmere regler for, i hvor stort omfang forskellige dispositioner kræver tilslutning fra en generalforsamling.

Der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling senest seks måneder efter etablering af EA for at give bestyrelsen lejlighed til at fremsætte og få godkendt ovenfor nævnte områder og andre relevante emner for det fremtidige virke.

7. Generalforsamling
Generalforsamlingen er EA ‘s øverste myndighed. Møderet har alle medlemmer, der har betalt kontingent. Stemmeret til generalforsamling har alle medlemmer, der har betalt kontingent senest en måned inden generalforsamlingen. Der kan gives fuldmagt til afstemning. Generalforsamlingen behandler:

  •           Bestyrelsens årsberetning
  •           Indkomne forslag
  •           Regnskabet
  •           Budget og evt. aktivitetsplan for den kommende periode, idet der lægges vægt på, at aktiviteterne udvikler sig organisk
  •           Valg til bestyrelsen
  •           Valg af revisor
  •           Eventuelt

Indkaldelse til generalforsamling, om muligt med årsregnskab og andre relevante dokumenter, skal udsendes af bestyrelsen mindst en måned før afholdelsen af generalforsamlingen. Forslag til valg til bestyrelsen og behandling under eventuelt skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage inden afholdelsen af generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling indkaldes en gang årligt i første kvartal/foråret.

8. Regnskab
Bestyrelsen er ansvarlig for regnskabsførelsen for EA. Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet skal i den af bestyrelsen godkendte form revideres af en revisor valgt af generalforsamlingen. Revisor vælges for en periode af 2 år.

9. Sponsorater
I forbindelse med fremtidig etablering af et sekretariat for EA vurderer bestyrelsen behov og mulighed for lønnet assistance. I den forbindelse vil bestyrelsen forsøge at få en sponsor til at lægge lokaler og evt. arbejdskraft til, uden at dette virker bindende for EAs udvikling. Sponsorering kan komme på tale i forbindelse med afholdelse af medlemsarrangementer, forudsat at dette ikke virker i modstrid med EAs formålsparagrafaktiviteter eller har salgsfremmende formål for sponsoren.

10. Opløsning
Ved en evt. opløsning af EA påhviler det den sidste bestyrelse at opgøre de tilbageværende aktiver og midler og sørge for, at de anvendes efter formålet for EA. For at EA kan opløses, skal forslag om opløsning ske på den ordinære generalforsamling og en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling inden for en måned med 2/3 flertal.

11. Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan de to første år efter den formelle etablering finde sted på den ordinære generalforsamling med simpelt flertal. Derefter kræves 2/3 flertal.

12.
Disse vedtægter er besluttet og vedtaget på stiftende generalforsamling for EA den 21. november 2006.